Dagelijkse archieven: 30 September 2019

Einde dienstverband en te veel opgenomen vakantiedagen? Zo zit het!

De zomer heeft inmiddels plaatsgemaakt voor de herfst. Dit betekent natuurlijk niet, dat er daarmee een einde is gekomen aan vakantie! Vakantiedagen worden het hele jaar door opgebouwd, en kunnen in beginsel ook het hele jaar door worden opgenomen.

Maar hoe zit het nu als bij het einde van het dienstverband blijkt, dat een werknemer meer vakantiedagen heeft opgenomen dan hij/zij had opgebouwd? In dat geval is er sprake van min-uren. Een werkgever zal natuurlijk graag willen dat de werknemer deze vergoedt, maar kan dit wel? In deze blog zal jurisprudentie omtrent deze vraag besproken worden.

In maart 2018 oordeelde rechtbank Limburg, locatie Roermond, dat een teveel aan opgenomen vakantiedagen door de werknemer moet worden vergoed bij het einde van het dienstverband. De rechter gebruikte hiervoor als motivering, dat een indien een tegoed aan vakantiedagen tot uitbetaling leidt, dit gelijkstaat aan ‘gewoon’ loon. Zodra een werknemer vakantiedagen opneemt vóórdat deze zijn opgebouwd, is er derhalve sprake van een voorschot op loon. Bij het einde van het dienstverband is dan sprake van onverschuldigd betaald loon, en dit zal door de werknemer moeten worden terugbetaald op grond van artikel 6:203 BW. Zoals in veel juridische geschillen, acht de rechter ook hier een uitzondering van belang: indien terugvordering van de te veel opgenomen dagen niet redelijk en billijk zou zijn. Hiertoe had de werknemer echter onvoldoende gesteld, dus in deze zaak ging de uitzondering niet op.

Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, ging in mei 2018 mee in de motivering van rechtbank Limburg. In deze zaak was er eveneens sprake van een teveel aan opgenomen vakantiedagen bij beëindiging van het dienstverband. Werkgever wilde de min-uren verrekenen in de eindafrekening, maar werkneemster ging hiermee niet akkoord. Zij verwees naar eerdere jurisprudentie waarin de rechter oordeelde dat verrekening van te veel opgenomen vakantiedagen niet mocht, en dit zou ook in haar geval van toepassing moeten zijn. De rechter ging hier echter niet in mee en oordeelde, net als rechtbank Roermond, dat er sprake was van onverschuldigd loon dat moest worden terugbetaald door werkneemster.

Deze – vrij recente – uitspraken verschillen hiermee van een tweetal uitspraken van rechtbank Haarlem (thans rechtbank Noord-Holland) uit 2010. In maart van dat jaar speelde er een zaak bij rechtbank Haarlem, waarin de rechter oordeelde dat te veel opgenomen dagen niet zomaar moesten worden terugbetaald door de werknemer. De motivering hiervoor vond haar grondslag in het feit dat het de werkgever was, die uiteindelijke besliste of er wel of geen vrije genomen kon worden. De vakantiedag kwam dus eigenlijk voor risico van de werkgever. Die had zijn fout kunnen voorkomen door op een duidelijke manier, die niet vatbaar is voor enig misverstand, aan te geven dat werknemer zijn te veel opgenomen dagen zou moeten terugbetalen bij het einde van zijn dienstverband. Dit stemt overeen met artikel 7:632 BW. In september 2010 oordeelde de rechter op dezelfde manier. Een schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en werknemer had hier dus een uitkomst kunnen bieden voor de werkgevers.

Deze uitspraken laten zien dat het oordeel van de rechter in gelijksoortige kwesties, door de jaren heen nogal kan veranderen. De twee uitspraken uit 2018 spreken meer in het voordeel van de werkgever, terwijl in 2010 de werknemer aan het langste eind trok. Echter, dit betekent natuurlijk niet, dat alle rechters de motivering van rechtbank Limburg en rechtbank Noord-Holland uit 2018 zullen volgen. Uiteindelijk is elke zaak er een op zichzelf en de omstandigheden van het geval kunnen altijd aanleiding geven tot een ander oordeel.

Als werknemer is het van belang dat u zich bewust bent van het feit, dat u niet direct aanspraak hebt op uw jaarlijkse vakantiedagen. U bouwt deze dagen maandelijks op, evenredig aan de gewerkte uren. Het is daarom goed om, ter voorkoming van misverstanden, altijd duidelijke afspraken te maken met uw werkgever zodra u meer dagen opneemt, dan u reeds opgebouwd hebt. Eveneens doet de werkgever er goed aan om de vakantiedagen goed in de gaten te houden en om ook initiatief te nemen tot het maken van afspraken hierover. Uiteindelijk blijft: communication is key (maar leg dit bij voorkeur dan wel even schriftelijk vast 😉).