Algemene Voorwaarden, Kantoorklachtenregeling en Privacyverklaring

U bevindt zich hier: Home » Algemene Voorwaarden, Kantoorklachtenregeling en Privacyverklaring

Op al onze producten en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Daarnaast hanteert ons kantoor een Kantoorklachtenregeling en een Privacyverklaring. Alle reglementen kunt u onderstaand nalezen.

Algemene Voorwaarden VERLEUN | UW ADVOCAAT

Artikel 1.    Definities.

1.1.     Verleun Uw Advocaat C.V. hanteert de navolgende handelsnamen:

–   Verleun |Uw Advocaat;
–   Verleun Incassodiensten.

1.2.     Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan het kantoor opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.

1.3.     Onder opdrachtnemer wordt verstaan de commanditaire vennootschap het kantoor Verleun Uw Advocaat C.V. handelende onder één van vorengenoemde handelsnamen.

1.4.     Onder “het kantoor” wordt verstaan:

–   de commanditaire vennootschap Verleun Uw Advocaat C.V., al dan niet handelende onder één van vorengenoemde handelsnamen, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven;
–   ieder samenwerkingsverband waarvan Verleun Uw Advocaat C.V. deel uitmaakt, al dan niet in de vorm van een rechtspersoon of een personenvennootschap, in welk samenwerkingsverband (een deel van) de onderneming van Verleun Uw Advocaat C.V. is ondergebracht, met welk samenwerkingsverband de overeenkomst wordt gesloten.

1.5.     Onder “de overeenkomst” wordt verstaan de overeenkomst van opdracht van de opdrachtgever van het kantoor.

1.6.     Onder “het project” wordt verstaan het onderwerp van de overeenkomst van opdracht die aan het kantoor wordt verstrekt. Onder onderwerp valt te verstaan de behandeling van een geschil, inclusief de eventuele gerechtelijke procedure in meerdere instanties, het verstrekken van een advies met betrekking tot specifieke juridische vraagstelling, alsmede alle overige werkzaamheden welke gebruikelijkerwijze als werkzaamheden van de advocatuur worden beschouwd. Het project omvat de tijdspanne vanaf het moment van de opdracht tot het moment waarop de opdracht is voltooid.

1.7.     Onder “betalende zaak” of “betalende condities” wordt verstaan de overeenkomst, waarvan de aan het kantoor toekomende vergoeding niet plaatsvindt op basis van door of vanwege de overheid gefinancierde vergoeding, zoals hierna onder 1.8 omschreven.

1.8.     Onder “gefinancierde bijstand” wordt verstaan de overeenkomst, waarvan de aan het kantoor toekomende vergoeding plaatsvindt op basis van door of vanwege de overheid gefinancierde vergoeding, eventueel onder aftrek van een voor rekening van de opdrachtgever komend deel, zoals een eigen bijdrage of een (andere) bijdrage in de kosten.

Artikel 2.    De overeenkomst.

2.1.     Alle overeenkomsten komen uitsluitend tot stand met het kantoor en worden ook door het kantoor uitgevoerd. Dit is ook van toepassing indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende wens van de opdrachtgever is dat de opdracht door bepaalde aan het kantoor verbonden personen wordt uitgevoerd.

2.2.     Een overeenkomst komt tot stand door acceptatie door het kantoor van de verstrekte opdracht. Deze acceptatie kan zowel schriftelijk als mondeling plaatsvinden. De overeenkomst wordt eveneens geacht tot stand te zijn gekomen, indien het kantoor haar werkzaamheden met medeweten van de opdrachtgever is aangevangen, en de opdrachtgever daartegen niet onmiddellijk of met bekwame spoed heeft geprotesteerd.

2.3.     De bepalingen in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek omtrent de Overeenkomst van Opdracht voor zover die betrekking hebben op een bepaalde persoon aan wie de opdracht is verleend – daaronder begrepen, maar niet uitsluitend de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW – worden nadrukkelijk uitgesloten.

2.4.     De door het kantoor uit te voeren opdrachten leiden tot inspanningsverplichtingen, en nimmer tot resultaatsverplichtingen. Het kantoor is gehouden de opdracht als een goed en redelijk handelend opdrachtnemer uit te voeren.

2.5.     Eventueel in het kader van de opdracht genoemde termijnen gelden als richttermijnen, doch nimmer als fatale termijnen, tenzij zulks uit de aard van de termijn nadrukkelijk anders voortvloeit.

2.6.     Uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze nadrukkelijk en schriftelijk door het kantoor zijn bevestigd.

2.7.     De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de in het kader van de opdracht door hem te verstrekken informatie. De opdrachtgever is voorts gehouden het kantoor gedurende de looptijd van de opdracht het kantoor direct van ontwikkelingen, correspondentie en overleg van en met een wederpartij daaronder begrepen, op de hoogte te stellen, en zo mogelijk afschriften daarvan ter hand te stellen.

2.8.     Een opdracht omvat de gehele behandeling van het project, tenzij anders overeengekomen, en geldt voor de duur van het project. De opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst tussentijds te beëindigen.

2.9.     Het kantoor is bevoegd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, indien de opdrachtgever niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Onder de verplichtingen van de opdrachtgever vallen onder meer het op verzoek verstrekken van informatie, welke voor de behandeling van het project noodzakelijk is, of voor het kantoor noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de voor haar als advocatenkantoor geldende wet- en regelgeving. Voorts is opdrachtgever onder meer gehouden de facturen van het kantoor op de aangegeven wijze en binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen.

2.10.   Indien opdrachtgever structureel nalaat aan zijn verplichtingen te voldoen is het kantoor gerechtigd de overeenkomst tussentijds en per direct op te zeggen. Voorts is het kantoor daartoe gerechtigd indien de opdrachtgever op een zodanige wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet dat behandeling van het project daardoor onmogelijk geacht moet zijn geworden of anderszins niet van het kantoor kan worden gevergd haar werkzaamheden voort te zetten.

2.11.   In het geval de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd, hetzij door de opdrachtgever op grond van het bepaalde onder 2.8 van deze algemene voorwaarden, danwel door het kantoor op grond van het bepaalde onder 2.10 heeft de opdrachtgever geen aanspraak op terugbetaling van reeds door hem betaalde bedragen aan het kantoor, behoudens de aanspraak op verrekening van bij wege van voorschot in rekening gebrachte bedragen. Indien tussen opdrachtgever en het kantoor een vast bedrag aan honorarium ten behoeve van het kantoor is overeengekomen voor de duur van het project – of een deel daarvan – is de opdrachtgever dat bedrag volledig verschuldigd, ook als de overeenkomst tussentijds door hem wordt beëindigd. Indien het bedrag reeds door opdrachtgever is voldaan, bestaat geen recht op restitutie.

Artikel 3.    Stichting Beheer Derdengelden.

3.1.     Het kantoor zal gelden ten behoeve van de opdrachtgever laten ontvangen door de Stichting Beheer Derdengelden Verleun Advocaten te Mijdrecht.

3.2.     Voor zover het kantoor gelden op haar kantoorrekening of anderszins rechtstreeks ontvangt, zal zij erop toezien dat deze gelden worden overgemaakt naar de hem ter beschikking staande stichting derdengelden.

Artikel 4.    Aansprakelijkheid.

4.1.     Het kantoor heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die qua inhoud en voorwaarden de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten overtreft.

4.2.     Iedere aansprakelijkheid van het kantoor dan wel van de aan haar verbonden medewerkers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het kantoor wordt uitgekeerd. Voor zover op de uitkering door de betrokken verzekeringsmaatschappij een bedrag aan eigen risico in mindering wordt gebracht zal dit eigen risico door het kantoor worden vergoed.

4.3.     Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor bedoelde verzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat aan honorarium in rekening is gebracht, zulks met een maximum van € 75.000,- euro.

4.4.     Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens het kantoor, uit welke hoofde dan ook, vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij het kantoor zijn ingediend binnen een jaar na het moment waarop de belanghebbenden bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop deze rechten en bevoegdheden worden gebaseerd.

4.5.     De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de overeenkomst en de uitvoering ervan geen rechten ontlenen.

Artikel 5.    Inschakeling van derden.

5.1.     Het kantoor is vrij om in de uitvoering van de opdracht derden naar eigen inzicht in te schakelen, indien deze inschakeling van derden krachtens wettelijke bepalingen is voorgeschreven. Voor het overige zal inschakeling van derden niet plaatsvinden dan na overleg met de opdrachtgever.

5.2.     Het kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de in het vorige lid bedoelde derden, behoudens opzet of grove schuld.

5.3.     Het kantoor is vrij met derden op de voet van artikel 5.1 van deze algemene voorwaarden ten behoeve van derden overeenkomsten aan te gaan onder gebruikelijkerwijze door deze derden te hanteren voorwaarden, beperking van aansprakelijkheid daaronder begrepen.

Artikel 6.    Vrijwaring.

6.1.     De opdrachtgever is gehouden het kantoor en/of de door het kantoor werkende personen en/of door het kantoor ingeschakelde derden te vrijwaren tegen vorderingen van derden, die stellen schade geleden te hebben of vanwege het kantoor ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en verstrekte adviezen.

6.2.     Onder de hiervoor in artikel 5.1. genoemde omstandigheden is de opdrachtgever gehouden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken aan het kantoor te vergoeden, waaronder tevens de redelijke kosten en schade ter gelegenheid van verweer tegen tuchtrechtelijke klachten.

Artikel 7.    Tarieven en declaraties.

7.1.     Betalende zaken.

7.1.1.    In het geval de overeenkomst onder betalende condities tot stand komt, worden bij de totstandkoming van de overeenkomst afspraken gemaakt over de wijze waarop het honorarium en de kosten van derden in rekening zullen worden gebracht. Door het kantoor wordt haar bijstand aangeboden op basis van een honorarium per uur, danwel op basis van bijzondere afspraken of in de vorm van een abonnement. Bij de bevestiging van de totstandkoming van de overeenkomst zal tevens worden bevestigd onder welke voorwaarden de overeenkomst is aangegaan. Voor zover deze voorwaarden strijdig zijn met deze algemene voorwaarden, prevaleren de voorwaarden in de bevestiging.

7.1.2.    Eventuele kosten- of tijdindicaties die voorafgaand of tijdens de uitvoering van de opdracht door of namens het kantoor worden verstrekt, zijn niet meer dan ruwe inschattingen. Aan dergelijke indicaties kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van het uiteindelijk aan het kantoor te betalen bedrag of door het kantoor aan de overeenkomst te besteden tijd.

7.1.3.    De kantoorkosten bedragen 7% van het bedrag dat ingeval van een overeenkomst van opdracht op basis van een uurtarief als honorarium in rekening wordt gebracht.

7.1.4.    Voor de declaraties geldt een betalingstermijn van 8 dagen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op opschorting van de betaling of verrekening. Door het enkele verstrijken van deze betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat hiervoor een aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk is. Het bepaalde onder 2.9 omtrent de bevoegdheid van het kantoor haar werkzaamheden op te schorten in de aldaar genoemde omstandigheden, is nadrukkelijk van toepassing.

7.1.5.    In het geval van (buiten-) gerechtelijke invordering van de verschuldigde declaratie(s), is de opdrachtgever naast de hoofdsom en rente, tevens de werkelijk gemaakte kosten van het kantoor verschuldigd met een minimum van 10% van het te incasseren bedrag.

7.1.6.    De door het kantoor te maken kosten van derden worden als verschotten in rekening gebracht. Daaronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, kosten van deurwaarders, griffierechten en deskundigen.

7.1.7.    Het kantoor is gerechtigd zowel bij de aanvang van de opdracht als tijdens de uitvoering ervan een voorschot in rekening te brengen. Voor een dergelijk voorschot geldt dat dit in afwijking van de hiervoor onder 7.1.4 genoemde betalingstermijn omgaand voldaan dient te worden. Het kantoor is gerechtigd haar werkzaamheden uit te stellen of op te schorten, zolang het voorschot niet is voldaan.

7.2.     Gefinancierde rechtsbijstand.

7.2.1.    Voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst – en voor zover daartoe aanleiding bestaat gedurende de looptijd van de overeenkomst – zal worden nagegaan of opdrachtgever voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt.

7.2.2.    Indien er redenen zijn om aan te nemen dat opdrachtgever voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt, is de opdrachtgever gehouden binnen redelijke tijd alle medewerking te verstrekken – waaronder het verstrekken van de benodigde informatie – om een aanvraag voor een verzoek om gefinancierde bijstand in te dienen. In overleg met opdrachtgever zal dan worden bepaald of bij de Raad voor Rechtsbijstand een verzoek om gefinancierde rechtsbijstand zal worden ingediend. Onder het verstrekken van alle medewerking wordt tevens verstaan de medewerking tot het verkrijgen van een diagnosedocument van Het Juridisch Loket.

7.2.3.    Indien opdrachtgever verzuimt de noodzakelijke medewerking te verlenen is het bepaalde onder 2.9 van deze voorwaarden nadrukkelijk van toepassing.

7.2.4.    Zo lang er geen zekerheid is of opdrachtgever voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, staat het het kantoor vrij om de opdrachtgever een in redelijkheid te bepalen bedrag als voorschot in rekening te brengen. Voor een dergelijk voorschot geldt, dat dit omgaand dient te worden voldaan, zulks in afwijking van de elders in deze algemene voorwaarden opgenomen betalingstermijnen.

7.2.5.    Door het kantoor worden de eigen bijdrage en eventuele andere kosten, die niet door de gefinancierde rechtsbijstand worden vergoed per declaratie bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Het hiervoor bepaalde onder 7.1.4 en 7.1.5 is van overeenkomstige toepassing.

7.2.6.    Het kantoor is niet verplicht een opdracht onder gefinancierde rechtsbijstand te accepteren, ook al komt opdrachtgever daarvoor in aanmerking. Het kantoor kan integendeel aangeven ook in een dergelijk geval een opdracht alleen onder betalende condities te accepteren. Het kantoor zal deze kennisgeving schriftelijk aan de opdrachtgever overbrengen.

7.2.7.    Het hiervoor onder 7.2.6 is ook van toepassing, indien gedurende de behandeling van het project blijkt, dat de opdrachtgever in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Het staat opdrachtgever in dat geval vrij de overeenkomst te beëindigen.

7.2.8.    Indien het kantoor kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst van opdracht uitsluitend onder betalende condities te aanvaarden, wordt de opdrachtgever geacht deze condities – zo nodig stilzwijgend – te hebben aanvaard, indien de behandeling door het kantoor daadwerkelijk wordt voortgezet.

7.2.9.    Het kantoor is niet aansprakelijk indien de Raad voor Rechtsbijstand op enig moment besluit de toekenning van het recht op gefinancierde rechtsbijstand – de toevoeging – op enig moment (al dan niet met terugwerkende kracht) in te trekken.

Artikel 8.    Kantoorklachtenregeling.

8.1.     Het kantoor beschikt over een kantoorklachtenregeling zoals is omschreven in Verordening op de Advocatuur. In deze regeling is onder meer omschreven op welke wijze het kantoor gehouden is om te gaan met een klacht van de opdrachtgever. De kantoorklachtenregeling is nadrukkelijk van toepassing op de tussen het kantoor en de opdrachtgever gesloten overeenkomst en is gepubliceerd op de website van het kantoor.

Artikel 9.    Diversen.

9.1.     Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft geen nietigheid of vernietiging van het geheel van deze algemene voorwaarden tot gevolg. De algemene voorwaarden blijven voor het overige tussen partijen tot stand.

9.2.     Indien bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn, of door feitelijke of wettelijke regelingen niet meer geheel van toepassing zijn, dienen deze bepalingen aldus te worden geïnterpreteerd op een wijze, waarop zij wel geldig zijn, en zoveel mogelijk voldoen aan de bedoeling die deze algemene voorwaarden beogen.

9.3.     Het staat het kantoor te allen tijde vrij een opdracht om haar moverende redenen te weigeren.

9.4.     Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien zij tussen het kantoor en de opdrachtgever schriftelijk zijn vastgelegd.

9.5.     Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de voor of namens het kantoor werkzame personen, alsmede ten behoeve van de bestuurder(s) en aandeelhouder(s) van het kantoor.

9.6.      Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende opdrachten of vervolgopdrachten van opdrachtgever(s) aan het kantoor.

9.7.     Op de rechtsverhouding tussen het kantoor en haar opdrachtgever(s) is het Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement, waarin het kantoor haar praktijk uitoefent, onverminderd het recht van het kantoor in voorkomende gevallen geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever(s).

 

Kantoorklachtenregeling VERLEUN | UW ADVOCAAT

Artikel 1.    Begripsbepalingen.

1.1.     In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

–   Klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over:

o    De totstandkoming van de overeenkomst van opdracht;
o    De uitvoering van de overeenkomst van opdracht;
o    De kwaliteit van de dienstverlening;
o    De hoogte van de declaratie

Onder klacht in het kader van deze kantoorklachtenregeling wordt niet verstaan een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet.

–   Klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
–   Klachtenfunctionaris: de advocaat van het kantoor die belast is met de afhandeling van de klacht.
–   Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon met wie het kantoor een overeenkomst van opdracht is aangegaan;
–   Het kantoor: Verleun|Uw Advocaat.

Artikel 2.    Toepassingsbereik.

2.1.     Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen het kantoor en de cliënt.

2.2.     Iedere medewerker van het kantoor draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3.    Doelstellingen.

3.1.     Deze kantoorklachtenregeling heeft ten doel:

a.      Het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
b.      Het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
c.       Het behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van een goede klachtenbehandeling;
d.      Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4.    Informatie bij aanvang dienstverlening.

4.1.     Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt op de website van het kantoor. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht er op, dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

4.2.     Het kantoor heeft in de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht, die na behandeling niet is opgelost, kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.

4.3.     Klachten als bedoeld in deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost kunnen door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, zijnde de rechtbank binnen wiens bevoegdheidsgebied het kantoor is gevestigd.

Artikel 5.    Klachtprocedure.

5.1.     Een klacht dient door of namens de cliënt schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend.

5.2.     Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, wordt deze klacht doorgeleid naar Mr M.L.A. Verleun, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.

5.3.     De klacht zal binnen het kantoor nader worden onderzocht. Indien de bevindingen uit het onderzoek daartoe aanleiding geven, zal klager worden uitgenodigd op basis van deze bevindingen zijn klacht nader toe te lichten.

5.4.     Naar aanleiding van de ingediende klacht, danwel nadat klager in de gelegenheid is gesteld de klacht nader toe te lichten, zal klager worden uitgenodigd voor een bespreking teneinde tot een oplossing te komen.

5.5.     De klachtenfunctionaris zal binnen een maand na ontvangst van de klacht de klager – en waar nodig degene over wie is geklaagd – schriftelijk en met redenen omkleed in kennis stellen van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

5.6.     Indien niet binnen de hiervoor onder 5.5 genoemde termijn van een maand het oordeel over de gegrondheid van de klacht kan worden gegeven, zal de klachtenfunctionaris daarvan mededeling doen aan de klager – en waar nodig degene over wie is geklaagd – onder vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht wordt gegeven.

5.7.     Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris – en waar nodig degene over wie is geklaagd – het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6.    Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling.

6.1.     De klachtenfunctionaris – en waar nodig degene over wie is geklaagd – nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

6.2.     De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7.    Verantwoordelijkheden.

7.1.     De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

7.2.     In het dossier worden contacten en mogelijke oplossingen aangetekend. Voor zover van toepassing zal degene over wie is geklaagd de klachtenfunctionaris daarvan op de hoogte houden.

7.3.     De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte van de afhandeling van de klacht.

7.4.     De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8.    Klachtregistratie.

8.1.     De klachtfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.

8.2.     Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

8.3.     De klachten en aanbevelingen worden minimaal eenmaal per jaar op het kantoor besproken, en de eventuele toepassing van de aanbevelingen nader geëvalueerd. Waar nodig wordt aanpassing van het beleid ter besluitvorming voorgelegd.

 

Privacyverklaring VERLEUN | UW ADVOCAAT

Algemeen

VERLEUN | UW ADVOCAAT respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens wij verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

VERLEUN | UW ADVOCAAT verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening kunnen wij een derde partij inschakelen. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van ons kantoor.

Doel verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • – Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • – Het innen van declaraties;
 • – Advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • – Het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • – Marketing- en communicatieactiviteiten;
 • – Werving- en selectie (bijvoorbeeld sollicitaties).

Op het moment dat een persoonsgegeven wordt gebruikt voor een ander doeleinde dan waarvoor deze is verkregen, wordt er opnieuw bekeken of er een rechtsgrond voor de betreffende verwerking is. Is dit niet het geval, dan zal indien nodig (opnieuw) toestemming worden gevraagd.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De navolgende persoonsgegevens kunnen door ons gevraagd worden, dan wel door u als betrokkene zelf worden verstrekt aan het kantoor:

 • Algemene gegevens, zoals voornaam c.q. voornamen, familienaam, geboortedatum en -plaats, BSN-nummer, geslacht, eventuele titel(s), nationaliteit, burgerlijke staat, ID-nummer;
 • Contactgegevens, zoals adres, postcode en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer(s) en/of faxnummer(s);
 • Technische gegevens, zoals een deel van uw IP-adres, analytische cookies;
 • Overige gegevens, zoals beroep of onderneming, werkgever, inkomens- en overige financiële gegevens, IBAN-nummer;
 • Zaakgerelateerde gegevens, zoals medische gegevens, familierelaties.

Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen – daaronder begrepen wederpartijen – aan ons kenbaar zijn gemaakt of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • – Wettelijke verplichting;
 • – Uitvoering van een overeenkomst;
 • – Verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • – Gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van ons, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door ons ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval wij gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, hebben wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastgelegd over afdoende beveiligingsmaatregelen, of zullen wij dat doen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:

 • – Recht op informatie (ontvangst privacyverklaring);
 • – Recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke);
 • – Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens);
 • – Recht van verzet;
 • – Recht op dataportabiliteit;
 • – Recht op vergetelheid;
 • – Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens;
 • – Recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kunnen geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

VERLEUN | UW ADVOCAAT
Turkoois 32
3643 AJ Mijdrecht
Telefoon: 0297-568661
E-mail: info@verleun-advocaat.nl

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Wij nemen alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op onze website (www.verleun-advocaat.nl) zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Wij houden geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Via onze website hebt u de mogelijkheid via een contactformulier contact met ons op te nemen. U bent daarbij verplicht uw naam en uw e-mailadres in te vullen. Voorts hebt u de mogelijkheid om een onderwerp te vermelden en uw bericht nader toe te lichten, met als doel om ons een duidelijk beeld te geven van uw situatie.

De via het contactformulier ingestuurde berichten worden niet opgeslagen op een server, en is dus niet toegankelijk voor een derde partij. De berichten worden naar ons e-mailadres info@verleun-advocaat.nl gestuurd, en door het secretariaat verwerkt. Het secretariaat stuurt uw gegevens door naar mr. Verleun of neemt zelf contact met u op. Zodra u cliënt bij ons wordt slaan wij u gegevens op in onze onlineserver Basenet.

Op onze website bieden wij een blog of forum aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via het contactformulier of via info@verleun-advocaat.nl. Wij zijn in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geven wij dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

Cookies

Teneinde het gebruiksgemak van de website van het kantoor te vergroten, kan gebruik worden gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van het kantoor op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst.

Onze website van VERLEUN | UW ADVOCAAT maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van VERLEUN | UW ADVOCAAT geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Wij hebben geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Klachtrecht en wijziging privacyverklaring

Heeft u een klacht omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan verwijzen wij u naar de hiervoor bevoegde instantie: de Autoriteit Persoonsgegevens. VERLEUN | UW ADVOCAAT behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te vullen. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen kennis kunt nemen.

Vragen?

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of over uw privacy, kunt u per e-mail (info@verleun-advocaat.nl) of telefonisch (0297-568661) contact met ons opnemen.

Toon reacties